Ovládanie dotykovou obrazovkou

Empty section. Edit page to add content here.

Automatické zastavenie napúšťania

Prístroj rozširuje funkcie súčasného typového radu vaní o možnosť automatického zastavenia napúšťania vane. Umožňuje automatické zastavenie prívodu vody do vane po dosiahnutí požadovanej hladiny vody. Zjednodušuje sa proces napúšťania v tom, že obsluha nemusí neustále sledovať výšku hladiny vody vo vani a môže súčasne obsluhovať viac výrobkov.

Elektronická úpravovňa vody

Zariadenie elektronická úpravovňa vody, ďalej len EÚV, slúži na elektromagnetickú úpravu vody a tým na obmedzenie tvorby vodného kameňa v potrubných systémoch, prívodoch do spŕch a vodovodných batérií, hydromasážnych príp. balneologických vaní a ďalších vodoliečebných zariadení. Jeho použitím sa zmenia fyzikálne vlastnosti vody, nemení sa však jej chemické zloženie. Zariadenie je možné použiť vo výrobkoch využívajúcich akúkoľvek elektrickú výbavu, kde bude EÚV pripojená k sieti v hlavnej rozvodnici, napr. OCEAN Standard, Forte, Economy, VOD 56, Cascade a Coral. Rovnako je možné použiť EÚV v zariadeniach ktoré nemajú žiadnu elektrickú výbavu, napr. Niagara, Laguna a pod. Tu však musí užívateľ zabezpečiť pripojenie k elektrickej sieti v zmysle platných noriem tak, aby boli splnené všetky požiadavky na elektrickú bezpečnosť zariadenia.

Ozonátor

Výrobok je určený na priamu dezinfekciu vody v hydromasážnej vani, pričom jej sekundárnym efektom je ozonoterapia, ktorá vedie k zvýšenému prekrveniu pokožky a stimulácii imunitného systému.

Magnetoterapia

Prístroj MAGNETRONIC MF-H je zdravotnícke zariadenie určené k profesionálnemu použitiu v zdravotníctve za účelom poskytovania liečebných procedúr magnetoterapie, podávanej vo vodnom prostredí. Využíva fyzikálno-liečebného účinku časovo premenných elektromagnetických polí harmonického priebehu. Vplyvom týchto elektromagnetických polí sú liečené tkanivá v rámci celého tela rovnomerne ovplyvňované jednak nízkofrekvenčným harmonickým magnetickým poľom, ako aj harmonickými indukovanými elektrickými prúdmi, vznikajúcimi v liečených tkanivách na základe Faradayovej elektromagnetickej indukcie, zvyšuje sa metabolizmus, prekrvenie, a tým okysličovanie buniek tela. Prístroj umožňuje aplikáciu 2 základných liečebných programov: „PROGRAM 1“, „PROGRAM 2“

Výnimočnosťou prístroja MAGNETRONIC MF-H je simultánna aplikácia vodoliečebnej procedúry s magnetoterapiou s pôsobením na celé telo. Vďaka vzájomnému synergizmu hydroterapie a magnetoterapie sa potenciálne zvyšuje účinnosť obidvoch týchto procedúr.

Pri hydroterapii je využívaná predovšetkým:

 • metodická aplikácia vody s rôznou teplotou k preventívnym a terapeutickým účelom.

Okrem tepelných podnetov, pre ktoré je voda ideálnym nosičom sú zároveň často využívané aj:

 • podnety mechanické (vírivé, perličkové kúpele, podvodná masáž)
 • podnety chemické (voda nasýtená oxidom uhličitým – uhličitý kúpeľ, minerálne kúpele, prísadové kúpele, ozonoterapia,…)
 • pohybová terapia – ide o tzv. hydrokinezioterapiu
 • najnovšie aj aplikácia farebných optických podnetov – chromatoterapia

Hlavné účinky hydroterapie sú pritom:

 • jednak priame (docielené zmenou fyzikálnych a biochemických vlastností tkanív po absorbovaní aplikovanej energie (tepelnej, mechanickej, ….)
 • ako aj nepriame, sprostredkované endokrinným a nervovým systémom.

Vzhľadom k povahe hydroterapie je teda prirodzené, že sa hľadajú ďalšie, účinné a synergické fyzikálne podnety, ktoré by v spojení s ňou, účinnosť liečby zvyšovali. To je dôvodom simultánneho využitia magnetoterapie vo vodnom prostredí. V porovnaní s magnetoterapeutickými prístrojmi pre „suchú“ aplikáciu má vodné prostredie, do ktorého je liečený organizmus ponorený, svoje špecifické fyzikálno-chemické vlastnosti:

 • permeabilita vody sa významne nelíši od permeability vzduchu Vodným prostredím vo vnútri organizmu i okolo neho (ponor/imerzia tela alebo jeho častí vo vode pri hydroterapii) nie je teda šírenie použitého časovo premenného magnetického poľa ovplyvňované. Magnetická zložka teda bude prirodzene pôsobiť svojimi známymi účinkami vazodilatačnými, analgetickými, protizápalovými, antiedematóznymi, myorelaxačnými a spasmolytickými a účinkami na podporu hojivých procesov v tele
 • relatívna permitivita vody je 80 krát vyššia ako vzduchu, navyše je voda, zvlášť pri obsahu najrôznejších iontov, vodivá (jej merná vodivosť/konduktivita sa blíži mernej konduktivite ľudských tkanív). Časovo premenné magnetické pole môže teda indukovať nezanedbateľné pole elektrické, a tým aj elektrické prúdy nielen v tele pacienta, ale aj vo vodnom prostredí vodoliečebného zariadenia (vane). Elektrická zložka je charakterizovaná prúdmi posuvnými, kapacitnými, pôsobiacimi na polarizáciu dipólových, zvlášť membránových štruktúr v tele. Medzi telom pacienta a vodným prostredím pretekajú tiež mikroprúdy kondukčné, umožňujúce prenos iontov do tela pacienta, ale aj podporu transkutánnych detoxikačných mechanismov.

Jedná sa teda o aplikáciu komplexného elektromagnetického poľa s liečebne významnou zložkou magnetickou, ako aj elektrickou.

Pre dosiahnutie významnej veľkosti indukovaného elektrického prúdu je použitý harmonický priebeh zmien liečebného elektromagnetického poľa. Pri ňom je výsledná prúdová hustota úmerná nielen veľkosti magnetického poľa a mernej vodivosti prostredia, ale tiež frekvencii. Aplikácia harmonických elektromagnetických polí v žiadnom prípade neznižuje účinnosť magnetoterapie, pretože jej biologické efekty boli vedecky preukázané ako pre pole pulzné, tak aj pre pole harmonické. Z praktického hľadiska sa tiež nemusíme obávať rozkmitania kovových implantátov v tele pacienta. Aplikácia fyzikálnych podnetov harmonického časového priebehu je navyše blízka prírodným procesom, veľmi šetrná, jemná, znižujúca riziko kontraindikácií a vedľajších účinkov.

Aby bolo dosiahnutých požadovaných biologických efektov sú navrhnuté harmonické časové priebehy s optimálnymi frekvenciami a elektromagnetické pole časovo modulované.

Recyklácia

Zariadenie RECYKLÁCIA je určené ako doplnkové zariadenie k niektorým typom vaní. Zariadenie umožňuje:

 • napúšťanie vody do vane z recyklačného systému
 • vypúšťanie vody z vane do recyklačného systému

Poznámka: Recyklačný systém pozostáva predovšetkým z recyklačnej stanice a z armatúr, ktoré zabezpečujú distribúciu odpadovej vody od vane do recyklačnej stanice a naspäť recyklovanú vodu späť k vani (viď. montážny plán jednotlivých typov výrobkov). Recyklačný systém nie je súčasťou výrobku.

Chromatoterapia

Názvom „Chromatoterapia“ označujeme zariadenie, ktoré umožňuje spríjemniť masážnu či relaxačnú procedúru ležiaceho pacienta efektným presvetlením vody vo vani.“ Osvetľovacie telesá osadené výkonnými RGB LED diódami, sú rozložené po vnútorných stranách vane. Riadiaca elektronika zabezpečuje rôzne režimy spínania a miešania farieb. Farby sa môžu plynule prelínať z jednej do druhej, môžu sa rýchle prepínať, alebo môže svietiť trvale jedna zvolená farba.

Podsvietenie vane

Elegantné a efektné podsvietenie displeja.

Elegantné a efektné podsvietenie celej vane.