Všeobecné dodacie podmienky

 1. Tieto všeobecné dodacie podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy na obchodný tovar, uzavretej medzi spoločnosťou Chirana Progress, s.r.o ďalej ako Dodávateľ a kupujúcim, ďalej ako Odberateľ.
 2. Zmluvný vzťah vzniká podpisom kúpnej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami oprávnenými osobami alebo doručením potvrdenia objednávky Dodávateľom a to písomnou alebo elektronickou fromou.
 3. Kúpnou zmluvou sa Dodávateľ zaväzuje dodať Odberateľovi dohodnutý tovar a odovzdať mu doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú.
 4. Tovar je až do úhrady predmetnej faktúry vo vlastníctve Dodávajúceho.
 5. Zodpovednosť za škodu prechádza na Kupujúceho prevzatím tovaru Odberateľom prípadne prvým prepravcom v mieste expedície tovaru pre Odberateľa
 6. Doprava nie je zahrnutá v cene tovaru, ak nie je dohodnuté inak.
 7. Ak nie je dohodnuté inak, Dodávateľi dodá tovar v štandardnom balení.
 8. Dodávateľ poskytuje na tovar záruku v zmysle § 429, 430 a 431 zák. č.513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, a to počas 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Odberateľom uvedeného na faktúre Dodávateľa. Je možné dohodnúť aj predĺženú záruku za úhradu. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym používaním, nedodržaním návodu na obsluhu, nedostatočným či nesprávnym čistením a údržbou a na spotrebný materiál.
 9. Reklamácie je treba uplatňovať u Dodávateľa. Pri jej uplatňovaní je potrebné predložiť kópiu záručného listu potvrdeného servisnou organizáciou a/alebo typ výrobku, jeho výrobné číslo a popis závady, prípadne foto dokumentáciu.
 10. Dodávateľ bude riešiť reklamáciu v rámci záruky bezodkladne priamo, alebo prostredníctvom povereného servisu formou opravy výrobku alebo výmenou poškodeného dielu pričom náklady na opravu a /alebo výmenu znáša Dodávateľ.
 11. Okrem nárokov Odnerateľa podľ článku 10. Dodávaťeľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek iné škody spôsobené vadou výrobku či ušlý zisk Odberateľa.
 12. Odberateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu najneskôr v deň splatnosti faktúry. Ak nie je stanovené inak Dodávateľ má právo účtovať sa za oneskorenú úhradu úrok z omeškania vo výške 0,05 % počas prvých 30 dní, 0,07 % počas ďalších 30 dní a 0,12% za ďalšie dni omeškani, pričom celková suma nesmie prekročiť 20% z hodnoty tovaru, ku ktorému sa omeškanie dodávky vzťahuje.
 13. Odberateľ sa zaväzuje zabezpečiť inštaláciu a zaškolenie obsluhu výlučne Dodávateľom alebo ním poverenou obchodno servisnou organizáciou a poskytnúť spätnú väzbu o dodaných výrobkoch zaslaním povrdenej kópie záručného listu a ďalších informácií o používaní výrobku, ktoré by mohli Dodávateľovi pomôcť pri ďalšom zlepšovaní výrobku.
 14. V prípade neodobratia tovaru v termíne 10 dní má Dodávateľ právo účtovať skladné 0,1% z hodnoty tovaru za každý deň skladovania a po ďalších 15 dňoch odstúpiť od zmluvy a vyúčtovať storno poplatok vo výške 20% z hodnoty neodobratého tovaru.
 15. V prípade omeškania v dodávke tovaru zo strany Dodávateľa vzniká Odberateľovi nárok na úrok z omeškania, a to vo výške 0,05% počas prvých 30 dní, 0,07 % počas ďalších 30 dní a 0,12% za ďalšie dni omeškania, pričom celková suma nesmie prekročiť 20% z hodnoty tovaru, ku ktorému sa omeškanie dodávky vzťahuje.
 16. V prípade, že organizácia Odberateľa vstúpi do konkurzu, reštrukturalizácie, alebo má zaniknúť, či už rozdelením, zlúčením alebo zrušením bez likvidácie alebo s likvidáciou, je Odberateľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť uvedené skutočnosti a názov a adresu právneho nástupcu, ktorý prevzal, prípadne prevezme záväzky z uvedenej kúpnej zmluvy, alebo oznámiť meno a adresu likvidátora. Pri nesplnení tejto povinnosti je Odberateľ povinný uhradiť vzniknutú škodu.
 17. Odberateľ je povinný oznámiť Dodávateľovi IČO a daňové registračné číslo, ak je zaregistrovaný ako platiteľ dane z pridanej hodnoty. Predávajúci nezodpovedá za prípadné následky z dôvodu neuvedenia alebo nesprávneho udania daňového registračného čísla.
 18. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom SR.
 19. Zmeny a dodatky kúpnej zmluvy musia byť vykonané písomne a potvrdené obidvomi zmluvnými stranami.