Privacy Policy

Tieto zásady obsahujú podrobnosti o tom, ako táto webová stránka spracováva osobné údaje a používaja súbory cookie. Ak navštívite našu webovú stránku a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie.

 

1. Prevádzkovateľ

Chirana Progress, s.r.o., Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany, IČO: 36224626, DIČ: 2020169030 ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

 

2. Cookies

Pri použití webových stránok chirana-progress.sk dochádza k ukladaniu súborov cookies (drobných súborov, ktoré zabezpečujú analyzovanie aktivity užívateľa na webstránke), pomocou ktorého užívateľ k týmto stránkam pristupuje. Podmienky cookies sú nasledovné:
Užívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies, a to nastavením svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies.
V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané:
a) dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú,
b) dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého užívateľ pristupuje k webovým stránkam chirana-progress.sk (tieto cookies môže užívateľ kedykoľvek vymazať).

Svojím súhlasom užívateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné analytické účely, a na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webstránkach. Súhlas užívateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača max 2 roky od posledného udelenia súhlasu. Zmenou nastavení internetového prehliadača užívateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas užívateľa zaniká.
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení užívateľa tretími osobami.
V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači) prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť web stránky chirana-progress.sk.

 

3. Bezpečnosť stránky

Webstránka chirana-progress.sk používa pri pripojení užívateľa a prenose údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najnáročnejšími technickými štandardami.

 

4. Kontaktné údaje

Užívateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok chirana-progress.sk môže kontaktovať prevádzkovateľa a poskytnúť mu svoje osobné údaje na účely spätného kontaktovania.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom je v takomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa kontaktovať užívateľa a poskytnúť prípadné odpovede alebo poradenstvo.
Osobné údaje, ktoré môže užívateľ poskytnúť prevádzkovateľovi, sú:
meno a priezvisko [nevyhnutné]
e-mailová adresa [nevyhnutné]

• SPRÁVNOSŤ
– Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne.

• TRVANIE SPRACOVANIA
– Osobné údaje budú spracované iba na dobu nie viac ako 3 roky.

• ÚČEL
– Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je spätné kontaktovanie užívateľa.

 

5. Newsletter

Užívateľ – dotknutá osoba pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok chirana-progress.sk môže prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje. K poskytnutiu osobných údajov užívateľa môže dôjsť pri dobrovoľnej registrácii k odberu newsletteru za pomoci e-mailovej adresy, z ktorej možno určiť jeho totožnosť, alebo pri dobrovoľnom vyplnení kontaktného formulára. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov užívateľa prevádzkovateľom na účel zasielania newsletteru je udelenie súhlasu užívateľa so spracúvaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu a zasielaním marketingových správ, pričom tento súhlas je jediným právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom (e-mailovej adresy).
Užívateľ na zabezpečenie oprávnenia prevádzkovateľa spracúvať poskytnuté osobné údaje musí vyjadriť svoj súhlas s uchovávaním a ďalším spracovaním získaných osobných údajov, v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu stanoveného v tomto článku.

• TRVANIE SÚHLASU
– Súhlas užívateľa podľa predošlého odseku nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia súhlasu zaškrtnutím príslušného políčka v online formulári a trvá po dobu troch rokov alebo do odvolania súhlasu užívateľom. Prevádzkovateľ má právo spracúvať poskytnuté údaje počas trvania súhlasu.

• SPRÁVNOSŤ
– Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Užívateľ je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich poskytnutých osobných údajov.

• PRENOS ÚDAJOV A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE
– Osobné údaje užívateľa nebudú zverejnené ani poskytnuté tretím osobám, nebudú prenášané do krajín mimo Európskej únie, ani na základe nich prevádzkovateľ nebude automatizovaným spôsobom prijímať rozhodnutia dôležité pre užívateľa.

• DÔVOD
– Dôvodom spracovania osobných údajov užívateľa je umožnenie odberu ním vyžiadaného e-newsletteru zasielaním takého email newsletteru prevádzkovateľa na kontaktné adresy poskytnuté užívateľom.

 

6. Poučenie o právach dotknutej osoby.

Práva užívateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR, v znení neskorších zmien. Ako užívateľ máte najmä právo na základe emailovej žiadosti zaslanej prevádzkovateľovi na e-mail chirana@chirana-progress.sk požiadať
1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané
2. prístup k Vašim osobným údajom a informáciám o nich
3. opravu vašich osobných údajov
4. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne,
5. vymazanie Vašich osobných údajov, ak ste odvolali súhlas so spracúvaním,
6. prenesenie Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi.

Rovnako máte právo písomne alebo e-mailom (na adresu alebo email chirana@chirana-progress.sk):
1. odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, s účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia, ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na základe súhlasu, pričom zákonnosť spracúvania pred doručením oznámenia o odvolaní súhlasu bude zachovaná,
2. ak sa spracúvanie osobných údajov nevykonáva na základe Vášho súhlasu, namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej osobnej situácie alebo ak máte podozrenie, že sa údaje spracúvajú nezákonne. Máte tiež právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, ako dozornému orgánu pre Slovenskú republiku, sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spracúvania Vašich osobných údajov. Práva užívateľa a/alebo člena môžu byť obmedzené, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu, ich uplatnením by bola porušená ochrana užívateľa alebo by boli porušené právo a sloboda iných osôb.

 

Súbory cookie tretích strán

Pre  meranie štatistík návštevnosti používame aplikáciu  Google Analytics od spoločnosti Google. Viac o tom ako používa spoločnosť Google súbory cookie sa dočítate tu.